Działalność

Rejestry akt i archiwa

 

1.    W sekretariacie uczniowskim:
-    Rejestr wydanych zaświadczeń.
-    Rejestr wydanych legitymacji szkolnych.
-    Rejestr zawartych umów z młodocianymi pracownikami.
-    Rejestr dzienników i arkuszy ocen .
-    Rejestr wydanych świadectw i dyplomów.
-    Dziennik uczniów.
-    Rejestr wyjść pracowników w godzinach pracy.
-    Księga druków ścisłego zarachowania.
-    Rejestr wydanych zaświadczeń na pobór.
-    Wykaz spisów zdawczo- odbiorczych.
-    Rejestr pieczątek i pieczęci.
-    Rejestr nieodebranych świadectw.
 
2.    W sekretariacie dyrektora szkoły:
-    Dziennik korespondencyjny.
-    Księga zarządzeń.
-    Ewidencja delegacji służbowych.
-    Książki kontroli.

3.    Na samodzielnym stanowisku do spraw kadr:
-    Rejestry pracowników.