Prawne podstawy działania

Przepisy wewnętrzne

Statut Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kościanie określa:
 
-    organizację i zasady działania Szkoły,
-    tryb pracy i zakres kompetencji organów i osób sprawujących funkcje,
-    zakres spraw załatwianych przez wewnętrzne komórki organizacyjne.